BẢNG XẾP HẠNG

# Tên nhân vật Hệ phái Cấp Thể lực Võ huân Tài Phú Bang hội
1 Fixx QS 209 Tà phái 7630000 2161682059 SexxYG
2 000000 QS 204 Tà phái 6700000 7850465894 VIP1VN
3 Porsche Đao khách 204 Tà phái 5304000 24880983401 WorldYG
4 Chill Đao khách 203 Tà phái 2721000 4147660920 VIP1VN
5 PILL Kiếm khách 202 Chính phái 7544000 2047664851 VIP1VN
6 Tunn Cầm Sư 202 Tà phái 2865000 6034886166 1102VN
7 Yuri Kiếm khách 201 Tà phái 7037000 7857194587 YuriVN
8 DieuYen Cung thủ 201 Tà phái 16009000 2372463235 VIP1VN
9 Kobrain HBQ 200 Tà phái 6300000 554419429 KobrainVN
10 Chim Đại phu 200 Tà phái 2887000 697705846 VIP1VN
11 Chick Thích khách 200 Tà phái 2871000 2645919162 VIP1VN
12 Crystal QS 200 Tà phái 6410000 7309586813 TESTVN
13 Trum Tử Hào 200 Tà phái 2732000 6905510169 VIP1VN
14 Shadow Thích khách 200 Tà phái 21712000 3240750592 WeAreFamilyVN
15 Newbiee Đao khách 200 Tà phái 6599000 8736415219 Testv20VN
16 111111 HBQ 198 Tà phái 6156000 1768160053 VIP1VN
17 333333 Mai Liễu Chân 198 Tà phái 6067000 1293096813 VIP1VN
18 KINGBoxing QS 198 Chính phái 12554000 486077901 BOSSSYG
19 KINGBow Cung thủ 197 Chính phái 10751000 247688572 KINGBossVN
20 Present Thích khách 197 Chính phái 6860000 9193266255 SingelVN
21 Joker Đao khách 196 Tà phái 8004000 394113889 HarleyYG
22 666666 Thần Nữ 196 Tà phái 6403000 1471217393 VIP1VN
23 222222 DHL 196 Tà phái 5901000 232782952 VIP1VN
24 MaMa Kiếm khách 195 Tà phái 3277000 18551828011 VIP1VN
25 Yesterday Kiếm khách 195 Tà phái 13007000 16381642353 PresentYG
26 Pharmacy Đại phu 194 Chính phái 9804000 939995124 BUffFYG
27 CoolBoy Kiếm khách 194 Chính phái 10307000 339242785 BOYSoLoYG
28 Newbie Mai Liễu Chân 193 Tà phái 8808000 7615768301 Testv20VN
29 LeeJeon QS 192 Chính phái 6540000 7981078156 Chưa vào
30 KINGTank Thương khác 192 Tà phái 20077000 68996600 Testv20VN
31 KINGSword Kiếm khách 191 Tà phái 10071000 615615166 Testv20VN
32 CkRio Đao khách 191 Chính phái 9701000 335762033 PowVN
33 o0oDaiPhu Đại phu 191 Tà phái 5504000 4076296676 TestGameYG
34 o0oKiemKhach Kiếm khách 191 Tà phái 5803000 12350042472 TestGameYG
35 zKILLERz Kiếm khách 190 Tà phái 6607000 12893182158 zzGIETzzVN
36 ZzPowZz Kiếm khách 190 Chính phái 6407000 4594007626 GMVN
37 Zhaha Đao khách 188 Chính phái 12404000 340704223 raoraaVN
38 Noelle Đao khách 188 Tà phái 1461000 5823232149 MondstadlYG
39 KungFu QS 188 Tà phái 2764000 35715696312 KungFuVN
40 ChiBaVangNgoc Cung thủ 188 Chính phái 1540000 28655918714 FahasaVN
41 Candyl Đao khách 188 Chính phái 1884000 3777810086 CandyuVN
42 Alola Thương khác 188 Tà phái 10806000 4207116666 Testv20VN
43 Alolo Kiếm khách 188 Tà phái 5456000 11161709054 Testv20VN
44 RickKy Tử Hào 187 Chính phái 12510000 21922567723 J4FVN
45 MaiLieuChan Mai Liễu Chân 186 Tà phái 6728000 5330221883 YulgangVN
46 MissFaKe Đao khách 186 Tà phái 6401000 12251867099 FaKeVN
47 LongRuaaaa QS 185 Tà phái 209000 3073268935 Chưa vào
48 SEXY Thương khác 185 Tà phái 3630000 11037575484 VIESLAVN
49 ThuongThoi Thương khác 185 Tà phái 2357000 4252163147 BaVuongVN
50 VuaLiDon Thích khách 185 Tà phái 6404000 2783860257 FreeFireVN
51 BuffDai Đại phu 185 Chính phái 1904000 4330645169 OiBanOiVN
52 DaoNam Đao khách 185 Chính phái 6054000 4911164912 OiGioiOiVN
53 Ares Đại phu 184 Chính phái 2259000 18068850456 Testv20VN
54 HanQuan HBQ 184 Chính phái 0 17707645841 SamSamVN
55 Minky Thần Nữ 184 Tà phái 11694000 1574251089 MINKYVN
56 EdytheCullen Thương khác 183 Chính phái 2327000 2527305030 Chưa vào
57 iChangHeo Cung thủ 183 Tà phái 2274000 0 FAFoeVerVN
58 COCAIN Cung thủ 183 Tà phái 8007000 5742735906 HomieVN
59 CUIMIA Đao khách 182 Chính phái 134000 2905278722 Chưa vào
60 Daikalinh Tử Hào 182 Tà phái 6480000 7581318107 ProVipVN
61 BaoBao HBQ 182 Tà phái 2160000 6625708858 BaoBaoVN
62 JunKeo Cung thủ 182 Chính phái 752000 11159800 TinFunVN
63 HBQuanKK HBQ 182 Tà phái 5460000 19539217231 TestchoiVN
64 MinhTien QS 182 Tà phái 5442000 12599200 MRBNanVN
65 MrNEo Đao khách 182 Chính phái 43000 1853554365 TinhNghiaYG
66 NatGame QS 182 Tà phái 1560000 5556438514 BangGaVN
67 RINGS Kiếm khách 182 Chính phái 9851000 563886 SOLOYG
68 NinjaVang Thích khách 181 Chính phái 7207000 7531742508 FreeFireVN
69 NuThanY Thần Nữ 181 Tà phái 16010000 4080750376 SLAYG
70 KingOfDarkNess Đại phu 181 Tà phái 9740000 4766614622 Chưa vào
71 CoMinhHieu Thần Nữ 181 Chính phái 2807000 4359760458 FahasaVN
72 IIITieuTamIII HBQ 180 Tà phái 0 2753720440 TraXanhVN
73 Illuga Thích khách 179 Chính phái 1510000 7112618954 Chưa vào
74 HelloBoy HBQ 179 Tà phái 6400000 3808227192 Chưa vào
75 General Đại phu 179 Tà phái 3711000 30881972692 GeneralVN
76 FaKe Đao khách 179 Tà phái 11000 10581583533 Chưa vào
77 BQPow HBQ 179 Tà phái 6410000 2480487753 RioVN
78 2356 Cung thủ 179 Tà phái 6457000 1391983370 ddassVN
79 MeoNgok Đại phu 179 Tà phái 15110000 696028353 Testv20VN
80 lKingBoxl QS 179 Tà phái 1510000 3475785423 KingUKYG
81 KuKa Đại phu 179 Chính phái 100000 0 Chưa vào
82 testcung Cung thủ 179 Tà phái 10907000 0 Testv20VN
83 testqs QS 179 Tà phái 6410000 14734225970 honghungVN
84 ChimTo Thương khác 178 Chính phái 11100000 14085020702 Chưa vào
85 DamDam HBQ 178 Chính phái 1560000 6876102973 ChimBeVN
86 FaKeLoVe Kiếm khách 178 Tà phái 9687000 6538646460 FaKelOvEVN
87 ElisaBella QS 178 Chính phái 1560000 2458450029 TheAvengerVN
88 JunKa Thương khác 177 Tà phái 147000 42182700 Chưa vào
89 6636 Kiếm khách 177 Tà phái 5907000 1617116139 ssASVN
90 AnhKing Cung thủ 177 Chính phái 6657000 10821232096 ANHKINGVN
91 lForajido QS 177 Chính phái 18620000 5379241930 TheHuntersUS
92 NamDo Thích khách 177 Tà phái 1630000 4369593057 KeoBUffVN
93 Nhoa Cung thủ 177 Chính phái 9617000 30962876675 HotVN
94 zzYen Kiếm khách 177 Tà phái 13049000 4122426689 TinhNghiaYG
95 NamDay QS 176 Tà phái 4550000 8124610058 KeoTauVN
96 NinNgu Thích khách 176 Chính phái 2160000 3016803701 NinNguVN
97 MrKien Tử Hào 176 Tà phái 15460000 1507453617 CAXVN
98 LongNhi Đao khách 176 Chính phái 1654000 8706139650 Chưa vào
99 DraGon Kiếm khách 176 Tà phái 6177000 1054031443 FreeFireVN
100 ForajidoSD Cung thủ 176 Chính phái 25574000 16465717643 ArrowLegionsUS
+
 • Đao Khách
 • Kiếm Khách
 • Thương Khách
 • Đại Phu
 • Cung Thủ
 • Thích Khách
 • Cầm Sư
 • Hàn Bảo Quân
 • Đàm Hoa Liên
 • Quyền Sư
 • Diệu Yến
 • Tử Hào
 • Thần Nữ
 • ~
  1
  Tuần

  Cấp độ tối đa: Cấp 109

  Tính năng cơ bản:

  - Đua Top Cấp Độ, Fix 1 Số Lỗi Tồn Dọng., .

  Tính năng đặc sắc:

  - Không Có .

  Mức độ trang bị:

  - Cân đối diều chỉnh drop có già trị.

 • ~
  2
  Tuần

  Cấp độ tối đa: Cấp 119

  Tính năng cơ bản:

  - Boss Thỏ, Mở Pk Guil.

  Tính năng đặc sắc:

  - Công Thành Chiến..

  Mức độ trang bị:

  - Chuẩn bị ra đồ thần

 • ~
  1
  Tháng

  Cấp độ tối đa: Cấp 139

  Tính năng cơ bản:

  - Sự kiên Pk Toàn SV Liên Đấu.

  Tính năng đặc sắc:

  - Mở Địa Ngục Hỏa Long.

  Mức độ trang bị:

  - Đồ Thần

  - Đồ Chân

 • ~
  2
  Tháng

  Cấp độ tối đa: Cấp 149

  Tính năng cơ bản:

  - Công Thành Chiến, Pk Guil.

  Tính năng đặc sắc:

  - Địa Ngục Hỏa Long,Boss Công Thành Huyền Bột,Sự KIên .

  Mức độ trang bị:

  - Drop 15x và đồ chân

 • ~
  3
  Tháng

  Cấp độ tối đa: Cấp 159

  Tính năng cơ bản:

  - Thiên Tử Đại Chiến.

  Tính năng đặc sắc:

  - Đia Ngục Hỏa Long ,Sự Kiện Noel Tuyết Rơi Trắng HBP.

  Mức độ trang bị:

  - Drop Đồ Võ Huân

 • ~
  4
  Tháng

  Cấp độ tối đa: Cấp 169

  Tính năng cơ bản:

  - Tất cả tính năng cơ bản.

  Tính năng đặc sắc:

  - Tất cả tính năng đặc sắc.

  Mức độ trang bị:

  - Đồ xanh 30%

  - Nhu Tình, Hiệp Cốt 15%

  - Định Quốc 15%

  - An Bang 30%

  - Hoàng Kim Môn Phái 10%

 • ~
  5
  Tháng

  Cấp độ tối đa: Cấp 179

  Tính năng cơ bản:

  - Tất cả tính năng cơ bản.

  Tính năng đặc sắc:

  - Tất cả tính năng đặc sắc.

  Mức độ trang bị:

  - Đồ xanh 25%

  - Nhu Tình, Hiệp Cốt 10%

  - Định Quốc 15%

  - An Bang 35%

  - Hoàng Kim Môn Phái 15%

 • ~
  6-12
  Tháng

  Cấp độ tối đa: Cấp 189

  Tính năng cơ bản:

  - Thời điểm này đa phần người chơi đã đủ mốc NV Dã Tẩu và nhận Hoàng Kim Môn Phái.

  Tính năng đặc sắc:

  - Tất cả tính năng đặc sắc.

  Mức độ trang bị:

  - Đồ xanh 25%

  - Nhu Tình, Hiệp Cốt 10%

  - Định Quốc 15%

  - An Bang 30%

  - Hoàng Kim Môn Phái 20%-30%

 • >
  1
  Năm

  Cấp độ tối đa: Cấp 199+

  - Giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang với giải thưởng lên đến 100 triệu.

  - Giải đấu Võ Lâm Minh Chủ với các vật phẩm Độc Nhất Vô Nhị và được BQT bảo hộ giá trị.

  Tính năng đặc sắc:

  - Tất cả tính năng đặc sắc.

  Mức độ trang bị:

  - Đồ xanh 20%

  - Nhu Tình, Hiệp Cốt 5%

  - Định Quốc 10%

  - An Bang 30%

  - Hoàng Kim Môn Phái 30%-40%